http://sportgymrus.ru/wp-content/uploads/2018/03/Polozhenie-na-18-g..pdf

http://minsport.gov.ru/2018/Sportivnaya-gimnastika-polj2018.pdf

Положение на 2018 год